คุณทิพวรรณ เครือนพคุณ บริจาคเงิน และรถเข็นแปลนอนสำหรับผู้ป่วย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณทิพวรรณ เครือนพคุณ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และมอบรถเข็นแปลนอนสำหรับผู้ป่วย มูลค่า 18,700 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4 สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ