คุณนพศูล และคุณศศิธร นนทยาธร บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน

27 พฤศจิกายน 2563 คุณนพศูล และคุณศศิธร นนทยาธร บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และชุดทำแผล รวมมูลค่า 9,500 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณพนมกร ชาญเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร เป็นผู้รับมอบ