คุณนราธิป ขุนอนุกูล “ฮักงานป้าย” (ร้านป้ายหนองคาย) บริจาคตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน 3 กล่อง

วันที่ 30 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคุณร่มฉัตร  คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ  รับมอบตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน 3 กล่อง มูลค่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จากคุณนราธิป ขุนอนุกูล  ซึ่งเป็นผู้แทนส่งมอบจากร้าน “ฮักงานป้าย” (ร้านป้ายหนองคาย) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ