คุณนวพร ดีงาม และคุณกัลยา ดีงาม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คุณนวพร ดีงาม และคุณกัลยา ดีงาม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วยนอก แผนก หู คอ จมูก  โดยมี นพ.วัชรชัย ตั้งสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 2 เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ