คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท (หนึ่งล้านแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ