คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้
2. เพื่อเป็นทุนในการศึกษาและวิจัยสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ในด้านโรคหัวใจ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้บริการด้านโรคหัวใจให้มีทีมบุคลากรครบวงจรและเพียงพอต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ