คุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และรถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,247,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในงานจัดหาโลหิตสำรองไว้ให้เพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ