คุณปนัดดา อยู่วิทยา และคุณเฉลิมพล แสวงหิรัญ ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ รวมมูลค่า 5,750,000 บาท

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากคุณปนัดดา  อยู่วิทยา และคุณเฉลิมพล  แสวงหิรัญ  ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ รวมมูลค่า 5,750,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จำนวน 3 รายการ

  1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,450,000 บาท มอบให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (ICU CVT)
  2. ชุดตะกั่วกันรังสี จำนวน 5 ชุด มูลค่า 150,000 บาท มอบให้กับห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)
  3. ชุดเครื่องมือทำหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยเทคนิคตัดขยายแบบตาราง งานห้องผ่าตัด (Meek micrognuit) จำนวน 1 ชุด มูลค่า 950,000 บาท มอบให้กับกลุ่มงานศัลยกรรม

บริจาคในนามกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ จำนวน 1 รายการ

  1. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง High Frequency Ventilator จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,200,000 บาท มอบให้กับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม