คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่ารวมกว่า 2,531,650 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 7 รายการ มูลค่ารวมกว่า 2,531,650 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 15 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 15 เครื่อง

3. เครื่องมือส่องตรวจโพรงจมูกพร้อมจอวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

4. หัว suction pipeline พร้อมขวดรองรับ

5.สไลด์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเบา

6.อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด

7. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง

โดยมีคุณสุพิพัฒน์ พระยาลออ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนในนามโรงพยาบาลขอนแก่นรับมอบ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจากกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และห้องตรวจสวยหัวใจและหลอดเลือด

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญให้ท่านผู้บริจาค มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป