คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 35 เครื่อง มูลค่า 12 ล้านกว่า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง โดยสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับผู้ป่วยได้ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 35 เครื่อง รวมมูลค่า 12,250,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ