คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,231,400 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น คณะแพทย์ พยาบาล รับมอบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,231,400.- บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากกองทุนเฉลียว     อยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา

ซึ่งจะได้นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 และใช้ประโยชน์ในอาคารอายุรกรรม 298 เตียง ซึ่งอาคารหลังนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารบริการของแผนกอายุรกรรม (อาคาร 9, อาคาร 10) ที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย ไม่สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามภาระการให้บริการในปัจจุบันและตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ โดยในปัจจุบันจำนวนเตียงผู้ป่วยอายุรกรรม  มีเพียง 150 เตียง แต่พบว่าจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันของกลุ่มงานอายุรกรรม เท่ากับ 250 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤติถึง 70 รายต่อวัน ทำให้เกิดความแออัดไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ การระบายอากาศไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย