คุณประภาพร พิทักษ์ผล และ คุณลดาวัลย์  อึ้งพงศ์เพ็ชร์  บริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด

วันนี้ 11 มีนาคม 2562  นพ.สุรชัย   สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)  จากคุณประภาพร  พิทักษ์ผล   และรับมอบเงินบริจาค  จำนวน 12,500  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)  จากคุณลดาวัลย์  อึ้งพงศ์เพ็ชร์  รวมทั้งสิ้นจำนวน 62,500  บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)   เพื่อสมทบเงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก)

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ