คุณปราณี สีมาตย์ คุณประภัชทรา สีมาตย์ และคุณปรัชญา เสมาเงิน บริจาคเตียงผู้ป่วย 1 หลัง และรถเข็นนั่ง 2 คัน

24 มกราคม 2564 คุณปราณี สีมาตย์ คุณประภัชทรา สีมาตย์ และคุณปรัชญา เสมาเงิน บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง และรถเข็นนั่ง จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ