คุณปราสพสุข  ปราสาททองโอสถ และคุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  คุณปราสพสุข  ปราสาททองโอสถ และคุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 36,500 บาท และ เครื่องวัดออกซิเจนด้วยปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   เพื่ออุทิศถวายแด่ หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ     โดยมี นายแพทย์สมคิด  เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ  รับมอบ