คุณปัทมา  โชคคติวัฒน์  บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561  พญ.นาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท   จากคุณปัทมา  โชคคติวัฒน์  โดยแบ่งเข้ากองทุนต่างๆ  ดังนี้

  1. กองทุนพัฒนาศูนย์รังสีรักษา และเคมีบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 10,000 บาท
  2. กองทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จำนวน  10,000 บาท
  3. กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท
  4. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน  10,000 บาท

 

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป