คุณผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประจำปี 2563

15 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับ คุณผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี