คุณพชร ศรีสุระ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ในงานฌาปนกิจนายวิชัย กมโล

         10 กุมภาพันธ์ 2564 คุณพชร ศรีสุระ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจนายวิชัย กมโล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท
2. เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท
3. เพื่อสมทบมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จำนวน 10,000 บาท
       โดยมีคุณรัชนีกร มนูศิลป์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 2 รับมอบ ณ วัดวุฒาราม