คุณพราวพริ้ม  พิมพ์นรนนท์ และคุณอัครวัฒน์ การุญ  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  คุณพราวพริ้ม  พิมพ์นรนนท์   บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท  และคุณอัครวัฒน์ การุญ  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน  จำนวน 50,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง เป็นผู้รับมอบ