คุณพัฒนา จันทร์จรัสทอง บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

2 ธันวาคม 2563 คุณพัฒนา จันทร์จรัสทอง บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี นายแพทย์ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล รองผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รับมอบ