คุณพิกุล กองไธสง และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรสายบุญ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 126 แพ็ค

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คุณพิกุล กองไธสง และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรสายบุญ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 126 แพ็ค (มูลค่า 3,806 บาท) มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ