คุณพุทรา – คุณศิริพร พละกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คุณพุทรา – คุณศิริพร พละกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5,000 บาท และสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ