คุณพ่อนิคม – คุณแม่เสถียร ใจใคร่ พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

27 ธันวาคม 2563 คุณพ่อนิคม – คุณแม่เสถียร ใจใคร่ พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ คุณพ่อทุย – คุณแม่จำปี นาไชย ซึ่งแบ่งให้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส จำนวน 50,000 บาท
2. เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง จำนวน 50,000 บาท

โดยมี แพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 เป็นผู้รับมอบ