คุณภัทรธิดา กาญจันดา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ มูลค่า 3,990 บาท

31 ตุลาคม 2563 คุณภัทรธิดา กาญจันดา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ มูลค่า 3,990 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วย โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ