คุณมนตรี กมลมิตร บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

23 พฤศจิกายน 2563 คุณมนตรี กมลมิตร บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณบุดดา ขามพิทักษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด เป็นผู้รับมอบ