คุณมรดก หมอกไชย บริจาคเงิน จำนวน 26,000 บาท

คุณมรดก  หมอกไชย หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke  Unit)  บริจาคเงิน จำนวน 26,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณแม่คำพอง  เทียมพิมพ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมี คุณไพรวัลย์ พรมที  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  คุณจิรนันท์  ภูสมตา หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 5  และคุณธารินทร์ ภักดี  หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง รับมอบ ดังนี้

  • เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง จำนวน 10,000 บาท
  • เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 5 จำนวน 10,000 บาท
  • เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์คลังเลือดกลาง จำนวน 6,000 บาท