คุณรพีพร  เจนดำรงกุล บริจาครถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มูลค่า 85,900 บาท

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  คุณรพีพร  เจนดำรงกุล บริจาครถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มูลค่า 85,900 บาท  มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสาธารณประโยนชน์  โดยมี คุณวสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  เป็นผู้รับมอบ