คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ ให้หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  โดยมี นพ.วิชเยนทร์  โชติวนิช  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565