คุณรัมยง อนุมานราชธน และ คุณณปัทม์ อายทิพย์ บริจาคเงิน 5,000 บาท

10 ตุลาคม 2563 คุณรัมยง อนุมานราชธน และ คุณณปัทม์ อายทิพย์ บริจาคเงิน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ