คุณลัดดาวัลย์ แซ่คู บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

22 ธันวาคม 2563  คุณลัดดาวัลย์ แซ่คู บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท  เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี คุณมนัสวี พันธวาศิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  รับมอบ