คุณวนิตรดา ศรีโย บริจาคพัดลม จำนวน 3 เครื่อง

คุณวนิตรดา  ศรีโย  บริจาคพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ