คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร โดยคุณวีรวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ