คุณวิสาข์  ตันตระบัณฑิตย์  บริจาคเตียงและรถเข็นผู้ป่วย มูลค่า 17,600 บ.

คุณวิสาข์  ตันตระบัณฑิตย์   บริจาคเตียงนอนพร้อมที่นอนสำหรับผู้ป่วย  และรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 คัน  มูลค่า 17,600  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น