คุณศรุดา จำปาแพง และคณะ บริจาคเครื่องอุปโภคฯ บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 2,300 บาท

23 ตุลาคม 2563 คุณศรุดา จำปาแพง คุณพิมพารัตน์ วังมา คุณนภสร อุดมพรสวัสดิ์ และ เด็กหญิงธนัชชญาน์ ช้างสาร ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคฯ บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 2,300 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อดำเนินการในการให้บริการกิจกรรมของโรงพยาบาล