คุณศิริชัย พงษ์วิชัย และคณะ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง

13 กุมภาพันธ์ 2564 คุณศิริชัย พงษ์วิชัย คุณนวิน พงษ์วิชัย คุณนลิน พงษ์วิชัย คุณนิตยา พงษ์วิชัย และคุณอรุณี โฆษิตพล บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณจีระติกาล โสดายิ่ง เวรตรวจการบริหาร รับมอบ