คุณสุธิพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง บริจาคเงิน จำนวน 646,600 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 646,600 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) จากคุณสุธิพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้หน่วยไตเทียม และตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ