คุณสุรีย์  อาษา  และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน  300,000 บาท 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คุณสุรีย์  อาษา  และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน  300,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ