คุณสุวิมล ปัจชามาตย์ เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 67,500 บาท

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2514, คุณกฤษฎี พรหมอุบล, คุณวิฑูรย์ – คุณรำไพ อร่ามพงษ์พันธ์ โดยมีคุณสุวิมล ปัจชามาตย์ เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 67,500 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณบุษกร สีกา หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 รับมอบ