คุณอณุวัฒน์ ตั้งวานิชกพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท

30 พฤศจิกายน 2563 คุณอณุวัฒน์ ตั้งวานิชกพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โดยมี นายแพทย์วัชรชัย ตั้งสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นผู้รับมอบ