คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และ คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  เป็นผู้รับมอบ