คุณอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับประทานโล่รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข”

 

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คุณอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับประทานโล่รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” จาก สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ