คุณอำภา เตชะกำธร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

เมื่อวันนี้ 10 มีนาคม 2562 คุณอำภา เตชะกำธร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด พร้อมพัดลม จำนวน 9 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณณัฐธยาน์ มูลตรี เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ วัดศรีจันทร์