คุณเมตตา เก่งชูวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 1 ตัว

คุณเมตตา เก่งชูวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 1 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดศรีจันทร์ โดยมีคุณณัฐธยาน์ มูลตรี ผู้ตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ