คุณเรวดี  อารยทรัพย์  บริจาคเงิน  จำนวน  40,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ

คุณเรวดี  อารยทรัพย์  บริจาคเงิน  จำนวน  40,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าความถี่ของออกซิเจนในเลือด มอบให้ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ