คุณแม่สุรรัตน์ ธนัฐธีรกุล และ คุณสุวิมล แซ่โค้ว บริจาคเครื่อง Syring Pump จำนวน 2 เครื่อง

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาค เครื่อง Syring Pump จำนวน 2 เครื่อง จากคุณแม่สุรรัตน์ ธนัฐธีรกุล และ คุณสุวิมล แซ่โค้ว รวมมูลค่า 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ