คุณแม่อัจฉราวรรณ ธรรมธาริน บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท

 

29 ธันวาคม 2563 คุณแม่อัจฉราวรรณ ธรรมธาริน บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ