คุณโสภณ ถาวรกิจพานิช บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 8 ลัง

21 ตุลาคม 2563 คุณโสภณ ถาวรกิจพานิช บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 8 ลัง ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณวันดี แก้วเฮียง หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้รับมอบ