คุณโอภาส ยอดแก้ว บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

10 ตุลาคม 2563 คุณโอภาส ยอดแก้ว บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ