คุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล เข้ารับพระราชทานเข็มทองตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ และเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเข็มทองตราสัญลักษณ์จากพระหัตถ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น