งานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีปี 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ภายในงานยังมีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้มาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ฟัง ซึ่งการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานและร่วมทำบุญมากมาย อาทิเช่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สโมสรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมียอดบริจาค จำนวน 4,874,866.51บาท ( สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) (ยอดบริจาค ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563)
โรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ