งานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

Unraveling Heath Challenges: Exploring Diseases of Thailand and The Northeast region

วันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

ขออนุมัติดำเนินโครงการวิชาการอายุรศาสตร 2566

👇👇👇👇👇คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย